RBSE Solutions for Class 12 Sanskrit संस्कृत विजेत्री

RBSE Solutions for Class 12 Sanskrit Pdf download संस्कृत विजेत्री in are part of RBSE Solutions for Class 12. Here we have given RBSE Rajasthan Board Books RBSE Class 12th Sanskrit Solutions Pdf Sanskrit.

Board RBSE
Textbook SIERT, Rajasthan
Class Class 12
Subject Sanskrit
Chapter All Chapters
Exercise Textbook & Additional
Category RBSE Solutions

Rajasthan Board RBSE Class 12 Sanskrit Solutions विजेत्री

प्रथमः खण्डः

 • Chapter 1 मङ्गलाचरणम्
 • Chapter 2 गुरूपदेशः
 • Chapter 3 मानवधर्मः
 • Chapter 4 गीतामृतम्
 • Chapter 5 मेघदूतपीयूषम्
 • Chapter 6 चारुत्वं चारुदत्तस्य
 • Chapter 7 नन्दिनीकथा
 • Chapter 8 यक्ष-युधिष्ठिरयो: संवादः
 • Chapter 9 महाकविः माघः
 • Chapter 10 कारुण्यं रामभद्रस्य
 • Chapter 11 नीत्या स्वकार्यं साधनीयम्
 • Chapter 12 मातृवन्दना-गीतिः
 • Chapter 13 सङ्घ शक्तिः
 • Chapter 14 पितामही मिलिता

द्वितीयः खण्डः

 • अलंकारपरिचयः
 • छन्दोज्ञानम्

तृतीयः खण्डः

संस्कृतसाहित्येतिहासः

 • वैदिकसाहित्यम्
 • लौकिकसाहित्यम्-नाटकानि
 • लौकिकसाहित्यम्-गद्यकाव्यानि
 • लौकिकसाहित्यम्-राजस्थानस्य अर्वाचीनसाहित्यकार:

चतुर्थः खण्डः

व्याकरणम्

 • सन्धिप्रकरणम्
 • समासप्रकरणम्
 • कारकप्रकरणम्

पञ्चमः खण्डः

रचनाकार्यम्

 • कथासंयोजनम्
 • क्रमयोजनम्
 • सङ्केताधारित-वर्णनम्

अनुवादकार्यम्

अपठितावबोधनम्

 • अपठितावबोधनम्  40-60 शब्दपरिमिताः
 • अपठितावबोधनम्  80-100 शब्दपरिमिताः

We hope the given RBSE Solutions for Class 12 Sanskrit Pdf download संस्कृत विजेत्री will help you. If you have any query regarding Rajasthan Board Books RBSE Class 12th Sanskrit Solutions Pdf Sanskrit, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.